Je rozdělení celkových nákladů na dodávku teplé a studené vody mezi konečné spotřebitele podle vyhlášky 269/2015Sb. Zákon 458/2000, Vyhláška 428/2001Sb., Zákon 274/2001

Základní pojmy

 • Zúčtovací jednotka ZUJ (dále jen „ZUJ“) je část objektu, objekt nebo soubor objektů ve kterých se odběrným zařízením rozvádí teplo k vytápění a teplá užitková voda spotřebitelům z rozvodného zařízení dodavatele. Prakticky se jedná o místa za patním (fakturačním) měřidlem tepla nebo teplé a studené vody, které je napojeno na dodavatele příslušného médi
 • Účetní jednotkou Uj (dále jen „Uj“) je užitkový prostor využívaný jedním nájemcem, vlastníkem, družstevním spoluvlastníkem apod. Prakticky se jedná o místnosti pod společným uzávěrem (byt, nebytový prostor).
 • Zhotovitel je osoba, která vykonává práce a služby a nese veškerá rizika s touto činností spojená. V tomto případě se jedná o firmu ENERGIE - REALITY s. r. o.
 • Objednatel je osoba pro kterou zhotovitel vykonává dohodnuté práce a služby a jedná se o majitele nebo správce objektů.
 • Konečným spotřebitelem je uživatel bytu nebo nebytového prostoru.
 • Poměrové měřidlo je určeno k rozdělení celkových nákladů na tepelnou energii a nebo vodu na konečné spotřebitele. Zaznamenává poměrné části spotřeby podle dodaného tepla nebo množství vody.
 • Bytové vodoměry slouží ke stanovení množství spotřebované vody v bytových jednotkách. Bytové vodoměry jsou určeny k poměrovému měření.
 • Dokumentace rozúčtování. Doklad o rozúčtování dodávky služeb na spotřebitele musí vždy obsahovat údaje, uvedené v platné vyhlášce, pokud se vztahují ke konkrétnímu způsobu dodávky služby na spotřebitele.

Odečty bytových vodoměrů se obvykle konají na konci zúčtovacího období. Zúčtovacím obdobím se rozumí obvykle kalendářní rok. Uživatelé bytů jsou o řádném termínu odečtů informováni v předstihu formou letáku vylepeném ve společných prostorách domu a lístku vhozeného do poštovní schránky každého uživatele.

Odečty vody

 • V době od 1.12. do 31.12 se provádí odečty vodoměrů v čase od 16:00 hod. do 19:00 hod. v pondělí až pátek a v čase od 9:00 hod. do 19:00 hod. o sobotách a nedělích. Odečty se provádí za přítomnosti pouze plnoletého uživatele bytu (osoba starší 18 let, při pochybnostech požádat o prokázání se OP. Odečtář se prokazuje služební průkazkou.
 • 7-10 dnů před plánovanými odečty vyvěsí odečtář oznámení o provádění odečtů s datem a hodinou, kdy bude provádět odečet v určených domech a vloží do dopisních schránek všem uživatelům bytů oznámení.
 • V plánovaném čase provede odečty v jednotlivých bytech. Pokud uživatel nedá souhlas se vstupem do bytu odečtář jej požádá, aby tuto skutečnost napsal do odečtové karty. Pokud uživatel bytu i toto odmítne zapíše si odečtář, že uživatel není ochoten napsat tuto skutečnost do odečtové karty a vše pak nahlásí bez odkladu určenému pracovníkovi společnosti ENERGIE -REALITY s.r.o.
 • Při odečtech vodoměrů kontroluje odečtář funkčnost vodoměru, zda je vodoměr zaplombován a mimořádnou pozornost věnuje tomu, zda vodoměr není poškozen neoprávněným zásahem, zkontroluje poslední čtyřčíslí výrobního čísla vodoměru a provede srovnání s číslem uvedeným v odečtové kartě. pak zapíše jeho stav do odečtové karty. Následně požádá uživatele bytu nebo nebytového prostoru, aby si provedl kontrolu hodnot uvedených na vodoměru. Po odsouhlasení si odečtář nechá stav potvrdit podpisem uživatele.
 • V případě, že uživatel bytu a nebytového prostoru nesouhlasí s hodnotami, které odečtář odečet, je povinností odečtáře přerušit v daném bytě nebo nebytovém prostoru odečet a pokračovat v odečtech dalších bytů a nebytových prostor dle plánu odečtů a bez zbytečného odkladu informovat o této skutečnosti určeného pracovníka společnosti ENERGIE - REALITY s.r.o.
 • Po ukončení řádného odečtu domu předává odečtář průběžně odečtové podklady k dalšímu zpracování.

Zpracování podkladů rozúčtování

Výpočet se provádí na základě vyplněných odečtových karet a výkazu celkové spotřeby domu (ZUJ). Získaná data jsou zpracovávána pracovnicemi společnosti ENERGIE - REALITY s.r.o. ve výpočetním centru.